Általános Szerződési Feltételeink

 1.    Az Általános Szerződési Feltételekről

Jelen Általános Szerződési Feltételek / Utazási Feltételek / Utazási szerződés (a továbbiakban ÁSZF) a Vorrennes Kft. (a továbbiakban iroda) és a megrendelő között létrejött utazási szerződésekre terjed ki.

Az ÁSZF szabályozza szerződő felek jogait és kötelességeit a szervezett idegenforgalmi szolgáltatások összes kombinációira (a továbbiakban utazás), valamint az iroda által nyújtott összes egyéb szolgáltatásra vonatkozóan, mely az utazási szerződés, illetve kizárólag belépőjegy vásárlása esetén a belépőjegy megvásárlásáról szóló szerződés szerves részét képezik. Az ÁSZF az utazó fogalmát a Kertv. 2. 37.§-ban meghatározott személy fogalmaként használja, összhangban az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelettel.

2.    A Vorrennes Kft. adatai

A Vorrennes Kft. (a továbbiakban iroda), székhelye és levelezési címe: 8600 Siófok, Kardvirág köz 20/B. 1./2. FIGYELEM: a címen nincs ügyfélfogadás! E-mail címe: hello@todi.hu, web: www.todi.hu

Cégjegyzék száma: 14 09 319900.
Adószáma: 32129292-1-14

Pénzintézeti jelzőszáma (bankszámlaszám): 12600016-18537834-71952366 (Wise Europe)

Az iroda által szervezett utazásokra az alábbi jogszabályokban foglaltak az irányadók:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet.

3.    A megrendelt termékek, szolgáltatások

A megrendelt termékek, szolgáltatások a megrendelés véglegesítése, kifizetése, valamint az utasadatok megadását követően kerül itt megjelenítésre. A végleges Utazási Szerződést ezek megadását követően emailben küldjük el, a megrendeléskor megadott email címre.

4.    Az utas(ok) adata(i)

Az utasadatok a megrendelés véglegesítése, kifizetése, valamint az utasadatok megadását követően kerül itt megjelenítésre. A végleges Utazási Szerződést ezek megadását követően emailben küldjük el, a megrendeléskor megadott email címre.

5.    Szerződés megkötése, módosítása

Az iroda és a megrendelő között az utazási szerződés az utazás megrendelésével, a díj befizetésével, a megrendelés elfogadásával és a jelentkezés írásos (elektronikus) visszaigazolásával jön létre.

Az utazó nevében megbízottja (a továbbiakban megrendelő) is eljárhat a szerződés megkötésekor, ilyenkor a szerződésből eredő valamennyi jog és kötelezettség a megbízottként eljárót terheli, illetve illeti. Megrendelő cselekvőképes, nagykorú természetes személy vagy jogi személy lehet.

A megrendeléssel a megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az iroda részéről a megrendelőnek nyújtott szolgáltatások – jellegükre, az adott országba és a rendezvényre való belépésre, a határidőkben történő előre nem látható változásokra és a harmadik személyektől való függésre való tekintettel – specifikus terméknek minősülnek.  Ezen okoknál fogva a megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások nyújtása és szerzése során szükséges  számolni a szolgáltatás nyújtásában és szervezésében bekövetkező lehetséges változásokkal (pl. a program, rendezvény változása, a rendezvény lemondása, a rendezvény időpontjának változása, a szállás, a szállítás módjának  változása stb.), a szolgáltatás elérhetőségétől vagy a szolgáltatásnak harmadik személyek által történő kihasználásától függően, amelyekre az iroda nincsen hatással, ezért értük nem felel.

A szerződés egyéb alkalmas formában történő megkötése alatt, egyebeken kívül, az alábbi eljárások bármelyike értendő:

 • az utazás online rendszer segítségével történő megrendelése; a megfelelő ajánlatnak az iroda részéről a megrendelő számára történő utólagos megküldésével; és az ajánlatnak a megrendelő általi visszaigazolásával;
 • a belépő közvetlen megvásárlása elektronikus formában, a web portálon;
 • az utazás megrendelő által e-mailben történő megrendelése; majd a megfelelő ajánlat iroda általi elküldése a megrendelőnek; és az ajánlat megrendelő általi visszaigazolása;
 • az utazás megrendelő által telefonon történő megrendelése; ezt követően  az iroda elküldi a megrendelőnek az adott ajánlatot és a megrendelő visszaigazolja az ajánlatot;
 • az utazásnak a megrendelő által az iroda értékesítő helyén való személyes megrendeléssel;  majd a megfelelő ajánlat iroda általi elküldése a megrendelőnek; és az ajánlat megrendelő általi visszaigazolása.

Tekintet nélkül a fent említettekre a  szerződés érvényesen és hatályosan megkötöttnek minősül az előleg, illetve a megállapodás szerinti teljes ár kifizetésével, az iroda által kiállított számla alapján.

Az utazó az a személy, aki a megrendelt szolgáltatás igénybe vételére jogosult. Az utazó az adott utazáson a részvételre való jogosultságát személyazonosító okmánya, valamint a foglaláskor kapott kód bemutatásával tudja igazolni. Az iroda által indított járatokon csak azon utasok utazhatnak, akik előzetesen részvételi szándékukat az iroda foglalási rendszerén keresztül jelezték, és annak díját befizették. A részvétel joga a megjelölt utazó nevére szól. A részvételi jegy csak arra a viszonylatra és időtartamra érvényes, amelyre azt megváltották.

Amennyiben az utazó nem az Európai Gazdasági Térség bármely tagállamának állampolgára, foglalás előtt köteles felvenni a kapcsolatot az irodával adategyeztetés céljából. Amennyiben az utazó ennek nem tesz eleget, az ebből adódó kárért az irodát felelősség nem terheli.

A foglalás módosítása ingyenes, ugyanakkor abban az esetben, ha az eredeti részvételi jegy valamilyen kedvezményt tartalmaz, úgy a módosított részvételi jegy esetén a beszálláskor a teljes árú jegy és a kedvezményes jegy közötti különbözetet meg kell fizetni.

A részvételi díjat az utazó a weboldalon történő foglalás során fizeti meg bankkártyával, vagy átutalással, illetve személyes foglalás esetén készpénzben. Választható fizetési mód a SimplePay rendszerén keresztüli fizetés, mely kártyaregisztrációhoz kötött.

Tudomásul veszem, hogy a Vorrennes Kft. (8600 Siófok, Kardvirág köz 20/B. 1/2.) adatkezelő által a(z) todi.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, Telefonszám, Email cím, Számlázási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff /

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával hozzájárulsz, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és a tranzakciónkénti hozzájárulásod nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek. Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

Közreműködő az a vállalkozás, amely az irodánál megrendelt szolgáltatás bármely elemének teljesítésében részt vesz, illetve amely a rendezvényt szervezi, az utazási szolgáltatást biztosítja, a légi- vagy közúti személyszállítást kivitelezi.

Az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés alapján fizetendő teljes díj – részvételi díj, valamint adó, illeték és egyéb kötelező terhek összegét a megrendelő a foglaláskor köteles megfizetni.

Az indulás előtt, a járatra való felszállás során a részvételi díj befizetésére nincs lehetőség. A részvételi díjak az autóbuszon igénybe vehető többletszolgáltatások díját (pl. hideg üdítő, croissant, stb.) nem tartalmazzák. A többletszolgáltatások díja, kizárólag magyar forintban (HUF), a személyzetnek a többletszolgáltatások igénybevételekor fizetendők. Az iroda bizonyos esetekben a csomag részeként egyéb kiegészítőket ad (pl. ásványvíz, snack, prospektus, hűtőmágnes, toll), azonban elmaradásuk, vagy korlátozott darabszámuk, hiányuk esetén az utazó nem tarthat igényt kártérítésre.

Az utazó tudomásul veszi, hogy amennyiben a járat indulásához előzetesen megadott határidőre és helyszínre nem érkezik meg, az iroda az utazó helyét másnak értékesítheti. A meghirdetett indulási helyszínen való meg nem jelenés esetén az iroda a koncertjegyet az általa szervezett csoportnak a koncert helyszínére való megérkezése időpontjáig tartja fenn az utazó számára. Az utazó késedelméből eredő károkért az iroda felelősséget nem vállal.

A szolgáltatás tartalmát az iroda weboldala, az adott megrendelés visszaigazolása és az ÁSZF tartalmazza. A fizetési határidők be nem tartása az irodát feljogosítja arra, hogy az utazási szerződést megszűntnek tekintse, az utazást más számára értékesítse, továbbá a megrendelt szolgáltatásokat haladéktalanul lemondja.

Az iroda fenntartja a jogot, hogy a meghirdetett utazás feltételeit indokolt esetben megváltoztassa. Módosításkor a szerződés megkötésekor (megrendeléskor) érvényes szabályokat kell alkalmazni.

6.      A szolgáltatás díja és fizetési feltételek

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény XV. fejezete alapján a megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy a szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben, vagy adóalanyként, de saját nevében és javára (azaz utazóként) veszi igénybe. A fentiek alapján 27 % ÁFA terheli a részvételi díjat, ha a megrendelő vállalkozásként, nem saját részre kér számlát a részvételi díjról.

Az iroda elektronikus számlázásra jogosult. Az utas jelen szerződés aláírásával elfogadja, hogy az iroda részére elektronikus számlát küldjön.

Díjemelés

Az iroda szolgáltatási díjának emelésére kizárólag

 • a szállítási költségek, beleértve az üzemanyag, repülőjegy, vagy egyéb szállítási költségei, feltételei,
 • az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy
 • az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyam több mint 5 %-os változása miatt kerülhet sor.

A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, és a szerződésben pontosan meg kell határozni a módosított díj számításának módját.

Amennyiben a díjváltozásra az utazás megkezdését megelőző 21. napig kerül sor, az iroda a szerződésben feltüntetett árat egyoldalúan felemeli:

 • azzal az összeggel, amellyel a jelen fejezetben fent rögzített a) és b) pont szerinti ára az utazás árában foglalt szolgáltatások árához és illetékekhez képest emelkedett,
 • azzal az összeggel, amely megfelel az euró árfolyamának az utazás árának meghatározásához használt pénznemhez viszonyított, a jelen fejezet c) pontja szerinti 5% feletti növekedésének.

Az utazás illetve szolgáltatások árának emelkedéséről szóló írásbeli értesítést, amely tartalmazza az emelkedés okát és módját, az iroda köteles a megrendelőnek elküldeni, legkésőbb 21 nappal az utazás megkezdésének időpontja előtt. A megrendelő köteles haladéktalanul kifizetni a keletkezett különbözetet, legkésőbb az áremelkedésről szóló tájékoztatásban feltüntetett határidőig, ellenkező esetben az iroda jogosult elállni a szerződéstől az elállásról szóló írásbeli értesítés megrendelő számára történő kézbesítésével.

A megrendelő köteles az irodának kifizetni megrendelés visszaigazolásában szereplő árat legkésőbb az előlegszámlán feltüntetett fizetési határidő napján. Amennyiben a díj nem kerül jóváírásra az iroda számláján legkésőbb az előlegszámlán feltüntetett fizetési határidő napján, az iroda jogosult elállni a szerződéstől. A sztornózási díjak és az érvényesített kártérítési igények azonnal az ezek érvényesítéséről szóló értesítésnek a megrendelő számára történő kézbesítésével válnak esedékessé.

Amennyiben a díjemelés a teljes részvételi díj 8%-át meghaladja, az utazó a díjemelésről kapott értesítéstől számított 3 napon belül írásban elállhat a szerződéstől, részére a befizetett részvételi díj visszajár. A 8% alatti változás nem tekinthető alapos oknak az utazás lemondásához, így ha az utazó mégis lemondja az útját, a befizetés 60%-át bánatpénzként köteles megfizetni.

Az elállási szándékot írásban kell jelezni. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá, ha arról a címzett tudomást szerzett. Elállásnak minősül az is, ha az utazó a megállapodott határidőig a hátralékot nem egyenlíti ki, vagy, ha előzetes nyilatkozattétel nélkül nem kezdi meg az utazást.

Az ismétlődő bankkártyás fizetésről

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadataiddal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával hozzájárulsz, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a todi.hu által kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és a tranzakciónként hozzájárulásod nélkül általunk kezdeményezve történjenek. Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem mi, sem a SimplePay nem fér hozzá. Az általunk tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül mi felelünk, a SimplePay-jel szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Foglalásoddal kijelented, hogy jelen tájékoztatót átolvastad, annak tartalmát tudomásul vetted és elfogadod.

7.    A belépőkre vonatkozó rendelkezések

Belépőjegy és utazás együttes megvásárlása esetén:

Az utazó a szolgáltatás megrendelésével elfogadja, hogy biztonsági okok miatt az utazási szolgáltatás részeként értékesített jegyeket az iroda járataira való felszállását követően kapja kézhez az utaskísérőtől.

Belépőjegy vásárlása utazás nélkül:

Az iroda kizárja felelősségét az alábbiakért

 • a megrendelt belépők késedelmes leszállítása, amelyet a posta, illetve az expressz küldeményszolgálat vagy bármilyen egyéb, a belépők szállítását biztosító jogi személy okozott, amennyiben ezeket az iroda időben rendelkezésre bocsátotta a szállításhoz;
 • a megrendelt belépők késedelmes kézbesítése, amit a belépő megrendelője okozott, aki nem tartja be a posta kézbesítési feltételeit, illetve aki nem vette át időben a belépőit;
 • a belépők leszállításának elmaradása, amelyet az okozott, hogy a belépő megrendelője hiányos, nem aktuális vagy egyéb módon helytelen postai vagy e-mail címet adott meg;
 • a belépők leszállításának sikertelensége amiatt, hogy nem kerültek átvételre az iroda, illetve a rendezvény helyszínén, amennyiben a megrendelőt időben figyelmeztették e-mailben, telefonon vagy egyéb alkalmas módon az átadás helyéről és időpontjáról;
 • a belépők fel nem használása a rendezvényre vagy utazásra.

Az iroda fenntartja magának a jogot a megrendelt belépő kategóriájának megváltoztatásához, az alacsonyabb kategória esetében az árkülönbözet automatikus megtérítése mellett. Az iroda törekszik arra, hogy amennyiben a megrendelő több jegyet rendel, az egyidejűleg rendelt jegyek egymás melletti ülésre szóljanak. Amennyiben erre nincs lehetőség, az iroda értesíti a megrendelőt az elérhető jegyekről és a megrendelő választása (jegyek megrendelése vagy díjvisszatérítés) szerint jár el.

Az iroda nem a rendezvény szervezője és nem vállal semmilyen felelősséget a rendezvény lefolyásáért és szervezéséért. Az iroda nem a rendezvény szervezője és semmilyen módon nem felel a rendezvény időpontjának változásáért, annak megvalósításáért vagy szervezéséért. A belépők megrendelője tudomásul veszi, hogy a belépők megvásárlását követően annak a rendezvénynek, amelyre a belépő szól, az időpontja vagy szervezése megváltozhat, vagy azt lemondhatják.

A belépőjegy, beleértve az elektronikus belépő egyes fajtáit, megvásárlásakor az irodával kötött szerződéstől nem lehet elállni, és visszakövetelni a belépő árát, mivel a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja értelmében, a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát az olyan, távközlő eszköz igénybevételével kötött szerződések tekintetében, amelynek a tárgya a szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása. A hivatkozott kormányrendelet 2. § i) pontja alapján nem terjed ki a rendelet hatálya az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesekre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet eltérő rendelkezése hiányában az utazási csomagra vonatkozó szerződésekre, vagyis utazási csomag vásárlása esetén a rendeletben szabályozott elállási joggal szintén nem élhet a megrendelő. Az utazási csomag fogalmát jelen ÁSZF a kormányrendelet fogalommeghatározásával összhangban használja.

8.    A szerződés módosítása és felmondása az iroda részéről

Abban az esetben, ha az utazás megkezdése előtt vagy annak megkezdése után bármikor a szerződés lényeges feltételének módosítására kerül sor az iroda részéről, annak hibáján kívül, főként, ha a rendező módosítja a rendezvény időpontját, lemondja a rendezvényt, a légitársaság módosítja a járat időpontját, az iroda nem köteles a megrendelőnek a szállításba, szállásba, biztosításba már befektetett költségeit és egyéb költségeit megtéríteni. Ebben az esetben a szerződő felek kötelesek tárgyalni a közös megegyezésről, és így közösen, jóhiszeműen minimalizálni további szükséges költségek keletkezését.

Amennyiben az utazás megkezdését követően az iroda az utazóknak nem biztosítja időben a szolgáltatásokat vagy azok jelentős részét, vagy megállapítja, hogy azokat nem képes számára biztosítani, annak ellenére, hogy erre a szerződés kötelezi, köteles haladéktalanul olyan intézkedéseket hozni, hogy az utazás folytatódhasson.

Amennyiben rendkívüli okokból nem lehetséges az eredetileg kölcsönösen elfogadott program és szolgáltatások biztosítása, az iroda jogosult a program és a nyújtott szolgáltatások módosítását végrehajtani az alábbiak szerint.

Az iroda jogosult

a) pótprogramot és szolgáltatásokat nyújtani, olyan terjedelemben és minőségben, amely a leginkább összehasonlítható és jellegében megfelel az eredetileg tervezett szolgáltatásoknak, miközben a legalább azonos színvonalon nyújtott szolgáltatások esetében a megrendelő minden további követelése kizárt, vagy

b) visszafizetni a megrendelőnek a nem nyújtott, ill. a pótszolgáltatásokkal nem kompenzált szolgáltatások kifizetett árát (az iroda nem köteles megtéríteni egyéb, megrendelőnek az utazással, vagy rendezvénnyel kapcsolatban keletkezett költségeket, főként az utazási és szállásköltségeket a rendezvény lemondása vagy megváltoztatása esetében), vagy

c) a megrendelőnek kedvezményt nyújtani azoknak a kifizetett szolgáltatásokra, amelyek értékét az utazás ára magába foglalta, és amelyek nem teljes mértékben kerültek szolgáltatásra, vagy amelyekért nem nyújtottak pótszolgáltatásokat.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötését követően a rendezvény rendezőjének, vagy a légitársaság döntése alapján változhat az utazás időpontja vagy annak szervezése. Ebben az esetben az iroda dönt a következő eljárásról, és tájékoztatja erről a megrendelőt, legkésőbb 10 munkanapon belül, attól a naptól számítva, amikor a megrendelőt tájékoztatta az utazás időpontjának módosításáról. A megrendelő nem jogosult a pénz visszatérítésére, ha az utazás időpontja az irodától független okból változik.

Amennyiben a szálláshely túlfoglalására (overbooking) kerül sor, az iroda köteles a megrendelőnek legalább azonos vagy magasabb kategóriájú, és hasonló környéken található, alternatív szállást biztosítani. Abban az esetben, ha az adott légitársaság szállítási kapacitásának túlfoglalására (overbooking) kerül sor a szerződésben feltüntetett járat esetében, az iroda köteles ésszerű erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy a megrendelő számára alternatív szállítást biztosítson, azonban az iroda nem garantálja a rendezvény helyszínére közlekedő megfelelő járatok elérhetőségét.

Az iroda az utazó megrendelésétől számított 3 munkanapon belül indokolás nélkül jogosult a foglalás lemondására, az utazó által befizetett összeg egyidejű visszafizetésével. A irodát a fentiekkel kapcsolatban kártérítési kötelezettség nem terheli.

Az iroda kizárhatja az ismételt utazásból azon személyeket, akik korábban igénybevett úton

 • alkohol, vagy tudatmódosító szer hatása alatt álltak,
 • botrányosan viselkedtek, vagy más hasonló okból utastársai terhére voltak,
 • az utazási feltételeket nem tartották be.

Az iroda azon személyeket is kizárhat az utazásból, akik a fentieken kívül más olyan magatartást tanúsítottak a megrendelés vagy utazás során, melyet a szolgáltató személyiségi jogaira nézve sérelmesnek értékelt.

Az iroda legkésőbb az utazás megkezdéséig írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható – az emberi életet és egészséget, ill. a vagyonbiztonságot veszélyeztető – külső körülmény befolyásolja, vagy a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el. Ilyen esetben az utas az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy ugyanarra a szolgáltatásra jogosult más időpontban. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet a megrendelőt terheli, ha alacsonyabb, az iroda köteles a különbözetet visszatéríteni. Ha a megrendelő a felajánlott szolgáltatást nem fogadja el, követelheti a teljes részvételi díj visszafizetését.

9.    Szerződés felmondása a megrendelő részéről

A megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben kizárólag belépőjegyet vásárol az irodától, a szerződéstől nem állhat el. A megrendelő egyebekben a szerződést jelen szerződési feltételekben rögzített módon és feltételek szerint bármikor felmondhatja. Az iroda a megrendelő felmondása esetére bánatpénzt köt ki, melynek mértéke a részvételi díj összegét nem haladhatja meg.

Ha az iroda az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés lényeges feltételét az utazás megkezdése előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani – különösen, ha a díjemelés mértéke a 8%-ot meghaladja – köteles erről az utazót haladéktalanul tájékoztatni. Ebben az esetben a megrendelő

a) bánatpénz fizetése nélkül felmondhatja az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést, vagy

b) ha a változtatásokat a részvételi díj e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt elfogadja, a felek módosítják az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést.

Amennyiben a megrendelő maximum 10 nappal az indulás időpontja előtt jelzi a felmondást az iroda nem téríti vissza a részvételi díjat.

Több mint 10 nappal az indulás előtt a részvételi díj 40%-a kérhető vissza a megrendelő által megadott számlaszámra.

Amennyiben az utas retúrjeggyel rendelkezik, az első utazás időpontja a díjvisszatérítési feltételek alapja.

Amennyiben az utazás nem az iroda hibájából kerül lemondásra (például a kapcsolódó esemény elmarad), úgy a kifizetett részvételi díj 15% kezelési költség levonását követően kerül visszatérítésre az utazó által megadott bankszámla számra abban az esetben, ha az esemény (koncert, fesztivál) szervezője lehetővé teszi a belépőjegyek visszatérítését. Ha az esemény későbbi dátumon kerül megrendezésre, és az esemény szervezője nem teszi lehetővé a belépőjegyek visszatérítését, akkor az iroda mentesül a visszatérítés alól. 

 Abban az esetben, ha az utazó az adott utazásra megkötötte az útlemondási biztosítást, és az utazás előtti munkanap 12 óráig jelzi a hello@todi.hu email címre írt levelében utazási szándékától való elállását, úgy a teljes menetdíj – a megrendelt kiegészítő szolgáltatásokkal együtt – megtérítésre kerül az utazó számára voucher-egyenlegben. Ezt a voucher a lemondástól számított 1 éven belül bármely, iroda által szervezett utazásra felhasználható. Az útlemondási biztosítás díja nem visszatéríthető.  A megadott személyes adatokért, az adatok elírásából, téves adatmegadásból származó károkért az irodát felelősség nem terheli, az ezzel kapcsolatban felmerülő károkat kizárólag a megrendelő viseli.

A díjvisszatérítés maximum határideje az igény felmerülésétől számított 30 banki munkanap.

Kizárólag repülőjegy vásárlása esetén a jegykiállítás után történő módosításra, vagy visszaváltásra kizárólag a légitársaságok aktuális feltételei szerint nyílik mód.

10. Utazás átruházása

Az utazó haladéktalanul, de legkésőbb az utazási szolgáltatás megkezdését megelőzően legalább öt nappal, köteles tájékoztatni az irodát, ha az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésből fakadó jogait, és kötelezettségeit jelen szabályzatban meghatározott valamennyi feltételnek megfelelő személyre átruházta. Amennyiben az utazó a tájékoztatással késedelembe esik, az iroda az átruházást nem köteles elfogadni, és az utaztatást megtagadhatja. Előfordulhat, hogy – pl. adminisztrációs okok miatt (pl. névcsere repülőjegy foglalásban nem mindig lehetséges) – az iroda az engedményezett utazását nem tudja biztosítani. Ilyen esetekben az engedményezés sikertelen, azaz lemondásnak minősül.

Az utazási szerződésből kilépő és a szerződésbe belépő fél egyetemlegesen felel a szerződés szerinti részvételi díj, valamint a szerződés átruházásából eredő további illetékek, díjak és egyéb költségek megfizetéséért. Az irodának tájékoztatnia kell a szerződésből kilépő felet az átruházás tényleges költségeiről.

11. Az iroda felelőssége, kötelessége

Tájékoztatás

Ha a meghirdetett járat közlekedése – átmenetileg – egyáltalán nem, vagy csak kerülő úton lehetséges, az iroda erről az utazókat tájékoztatja. A tájékoztatás a lehetséges és a helyileg szokásos módon történik, figyelemmel a módosítására vonatkozó szabályokra is. Amennyiben a foglalás folyamán az utazó elmulasztja elérhetőségei megadását, és emiatt nem értesíthető, az irodát kártérítési felelősség nem terheli.

A járat akadályoztatása

Ha útközben a járat továbbhaladása az iroda hibájából akadályba ütközik, az iroda köteles egy rendelkezésre álló más járművel az utazó továbbszállításáról gondoskodni.  Az iroda akkor köteles megtéríteni az elővételben megváltott, részvételi jeggyel rendelkező utazó késésből, vagy a járat elmaradásából származó és igazolt kárát, ha azt az iroda szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozta.

Az úticél kiválasztásáért, valamint a helyi lehetőségekért, viszonyokért azok hiányáért, korlátozottságáért, illetve az azok által az utazónak okozott károkért az irodát felelősség nem terheli.
Repülővel történő utazás esetén az adott légitársaság utazási feltételei érvényesek, az esetleges késésekért, járat-, menetrend-, repülőgéptípus vagy légitársaság változásért az irodát felelősség nem terheli.

Elháríthatatlan és rendkívüli körülmény az ÁSZF alkalmazásában a szerződéskötés időpontjában előre nem látható és a szerződő fél által nem befolyásolható olyan helyzet, amelynek következményeit valamennyi ésszerű intézkedés megtétele esetén sem lehetett volna elhárítani. Az ilyen eseményekért, így például: háború, járvány, terrorizmus, sztrájk vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok által bekövetkezett változásokért az iroda kártérítési felelősséggel nem tartozik.

Az iroda nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe. Ezért az utazó más szolgáltatást vagy költségtérítést nem igényelhet.

Útipoggyásszal kapcsolatos kártérítés

Útipoggyásszal kapcsolatos esetleges kártérítés esetén az útipoggyász értéke a kifizetett részvételi jegy értéke. Elvesztett, megsérült poggyász esetén az utas köteles a kárt rögtön a célállomásba való megérkezés után jelenteni az utaskísérőnél.  Az utaskísérő köteles a kárbejelentést írásban igazolni.

Az iroda nem felelős a poggyászban keletkezett kárért, amennyiben:

 • az utazó képtelen felmutatni a poggyászra vonatkozó jegyet,
 • a poggyász csomagolása nem felel meg a poggyász típusának,
 • az utazó nem jellemezte helyesen a poggyász tartalmát,
 • az iroda által nem befolyásolható eseményre kerül sor (természeti katasztrófák, harmadik fél cselekedete),
 • a poggyászban az utazó tett kárt.

12. A megrendelő és az utazó felelőssége

A megrendelő köteles előre, a meghatározott határidőig leadni az irodának az utazók névsorát, születési helyüket és időpontjukat, valamint a 14 évnél fiatalabb személyek esetében feltüntetni a felügyeletükért és kíséretükért felelős személyeket.

A megrendelő az ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy minden általa ismert és az utazással kapcsolatos ténnyel megismertette az utazás többi, a szerződésben feltüntetett megrendelőjét, esetleg egy egyéni írásbeli megrendelésben, és ezek írásban felhatalmazták őt arra, hogy őket bejelentse az utazásra, és elfogadja a szerződési feltételeket.

Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utazó közvetlenül tartozik felelősséggel.

Az utazó az utazás során köteles az utazásra vonatkozó hatályos jogszabályokat, előírásokat (pl. személyi igazolvány, útlevél-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások) betartani. Ezek elmulasztásából eredő többletköltségek, károk az utazót terhelik.  A személyi igazolvány, az útlevél kiváltását az utazó maga köteles intézni. Ugyancsak az utazó feladata a szükséges vízumok beszerzése. Az iroda nem felelős a vízum esetleges elutasítása esetén.

A részvételi díj nem tartalmazza az utas-, beteg- valamint a poggyászbiztosítást, ezt a megrendelő a foglalás során tudja külön tételként az irodánál megvásárolni. Az utazó a biztosításról az irodán kívül, a foglalástól elkülönülten is gondoskodhat.

Az utazó köteles a megvételkor telefonos és email elérhetőséget megadni, valamint ellenőrizni a jegyváltást visszaigazoló e-mailben feltüntetett adatokat. A későbbiekben észlelt hibák esetén az érvényes módosításra vonatkozó szabályok alkalmazandók. Nemzetközi utazás esetén a vezetői engedély személyazonosításra a hatályos jogszabályok alapján nem alkalmas. Az utazó köteles felszálláskor az utaskísérő számára bemutatni a részvételi díj befizetését igazoló számlát. A számla bemutatása történhet nyomtatott formában, vagy elektronikusan (telefonon, tableten, számítógépen). Az iroda meghirdetett indulási időpontjait az utas köteles betartani. Amennyiben az utazó a meghirdetett indulási időponton túl érkezik az indulás helyére, az iroda az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal, a részvételi díjat nem téríti meg. Az utas az utazás során, előre meghirdetett megálló esetén köteles az autóbuszra az utaskísérő vagy a járművezető által megadott időn belül visszatérni. Amennyiben az utazó a megadott időben nem tér vissza, az iroda az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal, a részvételi díjat nem téríti meg. A szándékos rongálással okozott kárt a károkozó utazó köteles a helyszínen megtéríteni.

WC használata esetenként nem megengedett. A személyzet által elmondott WC használat be nem tartása esetén, amennyiben a WC-t tovább használni nem lehet, takarítási díjat kell fizetni, melynek díja 12.000.-HUF.

Az utazó köteles az utazás egész időtartalma alatt a biztonsági övet becsatolni.

Az utazó utazásból való kizárása

Az utazó kizárható az utazásból, útiköltség, és poggyászfuvardíj visszakövetelési jog nélkül, amennyiben:

 • az autóbuszban dohányzott
 • ittas állapotban van
 • hangoskodott, zaklatta a többi utast/a személyzetet
 • bepiszkolja a többi utast vagy az autóbuszt
 • kárt tesz az autóbuszban
 • fertőző beteg
 • a társadalmi együttélés általános szabályait nem tartja be, sértő cselekményt követ el
 • életkora, mentális vagy fizikai állapota veszélyezteti az utas, illetve a fedélzeten tartózkodó személyeket és az ott található vagyontárgyakat
 • fizikai állapotával, öltözetével vagy magatartásával a fedélzeten tartózkodó személyekben félelmet, undort kelt vagy őket megbotránkoztatja.

Gyermek utaztatása

 • 5 éven aluli gyermekek járatainkon nem utazhatnak.
 • Gyermekek 6-10 éves korig csak szülővel, vagy nagyszülővel, a törvényes képviselőtől kapott írásbeli meghatalmazással,
 • 11 éves kortól 14 éves korig kizárólag a törvényes képviselőtől kapott írásbeli meghatalmazással, felnőtt kíséretében,
 • 15 éves kortól 18 éves korig, kizárólag a törvényes képviselőtől kapott írásbeli meghatalmazással, egyedül is utazhatnak járatainkon.

Az írásbeli meghatalmazást kérje az irodától. A meghatalmazást a szülő és két tanú által aláírva kell bemutatni felszálláskor a személyzetnek. Gyermekek életkortól függetlenül, csak érvényes útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal utazhatnak.

Az útipoggyász szállításának feltételei autóbuszos utaztatás esetén

Minden utazó köteles a poggyásztérbe helyezett útipoggyászát névtáblával ellátni. Az iroda utasonként legfeljebb két útipoggyász elszállítására vállal kötelezettséget, melynek árát a menetjegy tartalmazza. Az útipoggyász legnagyobb súlya 32 kg, maximális csomagmérete: 100x50x40 cm lehet. Amennyiben az utazó kettőnél több útipoggyásszal rendelkezik, az iroda a 3. és további poggyászokat csak szabad férőhely esetén és további díjfizetés (az árjegyzékben kiadott jegy árával megegyező díj) mellett szállítja el.

Útipoggyász csak arra a járatra és abban a viszonylatban adható fel, amelyen, és amely megállóhelyig az utas utazik. Az utazó felelős poggyászai poggyásztérbe való visszahelyezéséért vámolásnál. A szállításból kizárhatóak az utasok egészségét és a többi poggyász épségét veszélyeztető poggyászok. Útipoggyászként nem szállítható olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja, illetőleg amely méreténél vagy súlyánál fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el.

A kézipoggyásznak nem minősülő 2 db útipoggyász szállítási díját a menetjegy ára tartalmazza. Kerékpár vagy nagyméretű sportszer szállítási díja 2000 forint darabonként. A kerékpár csak szétszerelt állapotban szállítható, a szerelésről az utas köteles gondoskodni. Kerékpár vagy nagyméretű sportszer szállítása csak szabad kapacitás esetén vállalható Abban az esetben, ha nincs szabad férőhely az autóbuszon, az iroda a kerékpár, illetve a nagyméretű sportszer szállítását megtagadhatja. Babakocsiért poggyászdíjat nem kell fizetni, amennyiben a gyermek is utazik. Poggyászdíjat csak abban az esetben kell fizetni, ha csak a babakocsi szállítása történik.

Kézipoggyász szállításának feltételei autóbuszos utaztatás esetén

Maximum 1 db kézipoggyász szállítása ingyenes, amely a fedélzeti csomagtartóba biztonságosan bezárható. Kézipoggyásznak minősül az a csomag, amely az utasnál van az autóbuszra történő felszálláskor.

Kézipoggyászban nem szállítható:

 • olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály, vagy hatósági rendelkezés tiltja
 • olyan tárgy, amely méreténél, vagy súlyánál fogva a járművön az erre kijelölt helyen nem helyezhető el, vagy a többi utas testi épségében, ruházatában, kézipoggyászában kárt okozhat
 • lőfegyver

Autóbusszal nem szállítható tárgyak listája

 • 32 kg-nál nehezebb tárgy
 • olyan tárgy, amely terjedelménél, alakjánál, vagy kiterjedésénél fogva fuvarozásra nem alkalmas
 • veszélyes, robbanó, gyúlékony, mérgező, undort keltő anyag, lőfegyver, kábítószer
 • olyan tárgy, csomag, amely a többi útipoggyászban, vagy autóbuszban kárt okozhat, vagy azokat beszennyezheti
 • kísérő nélküli csomag
 • kereskedelmi mennyiségű áru
 • minden behozatali, ill. kiviteli tilalom alatt álló tárgy
 • azon vámköteles áru, amely vámvizsgálata, ill. vámeljárása a vámkezelésre menetrendben meghatározott tartózkodási idő alatt nem fejezhető be
 • védőtok nélküli szúró-illetve vágóeszköz.

Állatok szállítása

Az állatok szállítása tilos, kivéve a segítő kutyákat:

 • vakvezető kutya: a látássérült személy vezetésére kiképzett kutya
 • mozgáskorlátozott személyt segítő kutya: a mozgáskorlátozott személyt mindennapi tevékenységeinek ellátásában segítő feladatokra kiképzett kutya
 • hangot jelző kutya: a hallássérült személy számára veszélyt vagy egyéb fontos információt jelentő hangok jelzésére kiképzett kutya
 • rohamjelző kutya: az epilepsziával élő személy vagy más krónikus, rohamszerű állapotoktól veszélyeztetett személy számára a roham során segítséget nyújtó feladatokra kiképzett kutya
 • személyi segítő kutya: a fogyatékos személyt önálló életvitelében segítő feladatokra kiképzett kutya
 • terápiás kutya: a gyógypedagógiai, pszichológiai, pszichiátriai, konduktív pedagógiai rehabilitációs, illetve rehabilitációs folyamatban alkalmazott kutya.

A segítő kutyát megkülönböztető jelzéssel kell ellátni, amelyen a kutyát kiképző szervezet lógójának szerepelnie kell. Az utas köteles biztosítani a kutya utaztatásának feltételeit. Ennek hiányából eredő kárért az iroda felelősséget nem vállal.

Csökkent mozgásképességű, vagy különleges szükségletekkel rendelkező személyek szállítása

Az utas a menetjegy megvásárlásakor jelezni köteles, amennyiben mozgásszervi, vagy egyéb fogyatéka okán különleges gondoskodásra szorul. Kizárólag hordágyon szállítható utasok fuvarozását az iroda nem vállalja. Különleges gondoskodásra szoruló utas kizárólag saját felelősségére vehet részt az utazáson, az egészségi állapotában bekövetkező esetleges károsodásokért való felelősséget az iroda kizárja.

13. Egyéb rendelkezések

Az iroda fenntartja magának a jogot, hogy kedvezményes részvételi díjat állapítson meg, továbbá méltányossági esetekben díjvisszafizetést alkalmazzon.

Az irodának jogában áll megváltoztatni a járat indulásának időpontját, a meghirdetettől eltérő típusú autóbuszt használni, tartalék- vagy alvállalkozó által üzemeltett autóbuszt üzembe állítani, vagy megváltoztatni az utazó ülőhelyét.

A megrendelő és az utazó a szolgáltatás megrendelésével és igénybevételével tudomásul veszi, és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az utazás és a koncertek során az iroda fénykép- és/vagy videófelvételt készíthet, és azt a szolgáltató weboldalán, Facebook vagy más közösségi média oldalain megoszthatja.

14. Panasz bejelentése

Az utazó a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait köteles a helyszínen az utaskísérőnek vagy a helyszíni szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni, arról jegyzőkönyvet felvetetni. A bejelentés késedelméből eredő kár az utazót terheli. Amennyiben az utas a kifogásait a helyszínen nem rendezi, a hibás teljesítésből származó igényeit hazaérkezéstől számított legkésőbb 8 napon belül az irodánál írásban, a jegyzőkönyv csatolásával teheti meg.

A határidő utáni panaszok benyújtását az iroda nem vizsgálja ki, a felelősség alól mentesül. A panasz ügyintézési határideje a benyújtástól számított 30 nap.

15. Jogviták rendezése

A vitás kérdéseket a szerződő felek igyekeznek békés úton, peren kívül rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a szerződő felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességnek.

 

Érvényes: 2022.04.16-tól.